preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Rikard Katalinić Jeretov" Opatija

 > Naslovnica
Najnovije vijesti Škole

UPISI U SREDNJU ŠKOLU u školsku godinu 2020./2021.

Autor: Fredi Glavan, 31. 5. 2020.


MZO: Upisi u srednje škole online, ne mora se više fizički doći u škole

Ministarstvo znanosti i obrazovanja pripremilo je Odluku o upisu u prvi razred srednje škole. Za razliku od prethodnih godina, kada se dostava dokumentacije učenika provodila osobno, sada se daje mogućnost slanja dokumentacije elektroničkim putem čime se cijeli postupak modernizira i ubrzava, a roditeljima i učenicima omogućuje da ne moraju osobno dolaziti u škole.

Ministarstvo je dakle propisalo mogućnost dostave prijavnica za upis, kao i dokumenata o ispunjavanju posebnih uvjeta za upis, i elektroničkim putem. Isto tako, nakon objave konačnih ljestvica poretka kandidata - 25. srpnja 2020. učenici ili roditelji/skrbnici upisnice u srednju školu mogu dostavljati i elektroničkim putem, što do sada nije bilo moguće. 

Upis učenika u I. razred srednje škole događa se u specifičnim okolnostima tijekom ove školske godine - epidemija koronavirusa, štrajk, provedba nastave na daljinu, kasniji završetak nastavne godine za 12 dana u odnosu na prošlu godinu zbog nadoknade nastave izgubljene u štrajku. Sve je to utjecalo na upisne rokove u Ljetnom upisnom roku, a oni su uvjetovani postupcima i tehničkim uvjetima tijekom elektroničkih prijava i upisa u srednje škole koji moraju biti takvi da svima daju jednake prilike. Objava konačnih ljestvica poretka kandidata ove godine iznimno je pomaknuta na 25. srpnja 2020. s obzirom na kasniji završetak nastavne godine, što je 12 dana kasnije u odnosu na prošlu godinu. Međutim, učenici i roditelji mogu sve obaviti elektronički – na daljinu.

SVE DETALJE MOŽETE PROČITATI NA SLUŽBENOJ WEB STRANICI UPISA U SREDNJE ŠKOLE:

https://www.upisi.hr/upisi/

PRIJAVE U GORNJI SUSTAV RADE UČENICI A ZAPOČINJU 1. LIPNJA 2020. IZA 12 h.

 

Za dopunske informacije izvan gornjeg web mjesta  kliknte na [više] dolje.


 


REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

Na temelju članka 22. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-ispr., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017 68/2018 i 98/2019), ministrica znanosti i obrazovanja donosi

O D L U K U

O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021.

OPĆE ODREDBE

I.

 

Ovom Odlukom utvrđuje se postupak i način upisa učenika, broj upisnih mjesta u razrednim odjelima prvih razreda srednjih škola, utvrđuju se rokovi za prijavu i upis te ostali uvjeti i postupci za upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021.

 

2

II.

 

U I. razred srednje škole učenici se upisuju u skladu s ovom Odlukom i Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole ( Narodne novine, broj: 49/2015 i 47/2017), ( u daljnjemu tekstu: Pravilnik o elementima i kriterijima).

0

III.

 

Učenici se prijavljuju i upisuju u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020 ./2021 . elektroničkim načinom putem mrežne stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (u daljnjemu tekstu: NISpuSŠ) www.upisi.hr , a na temelju natječaja za upis koji raspisuju i objavljuju škole.

0

IV.

 

U I. razred srednjih škola Republike Hrvatske u programe redovitog obrazovanja u školskoj godini 2020./2021. planira se broj upisnih mjesta za ukupno 47.390 učenika 2.207 razrednih odjela.

0

V.

 

(1) U srednje škole kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave te

jedinice područne (regionalne) samouprave u I. razred redovitog obrazovanja planira se broj

upisnih mjesta za ukupno 44.848 učenika 2.077 razrednih odjela :

.

 

1) u gimnazijske programe 10.643 učenika 457 razrednih odjela ili 23,73 %;

2) u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od četiri godine 18.715 učenika 826 razrednih odjela ili 41,73 %;

3) u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od tri godine 6.840 učenika 312 razrednih odjela ili 15,25 %;

4) u programe obrazovanja za vezane obrte u trajanju od tri godine 5.112 učenika 228 razrednih odjela ili 11,4 %;

5) u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege u trajanju od pet godina 1.093 učenika 44 razredna odjela ili 2,44 %;

6) u programe obrazovanja za stjecanje niže stručne spreme 162 učenika 9 razrednih odjela ili 0,36 %;

7) u prilagođene i posebne programe za učenike s teškoćama u razvoju 886 učenika 112 razrednih odjela ili 1,98 %;

8) u programe obrazovanja glazbenih i plesnih škola 1.397 učenika 89 razrednih odjela ili 3,11 %.

 

(2) U I. razred srednjih škola kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave, učenici će se upisivati prema vrstama programa obrazovanja, školama i odobrenim mjestima za upis koja su utvrđena u Strukturi razrednih odjela i broju učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2020./2021., I. dio - srednje škole kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: Struktura ), koja je u Dodatku ove odluke i njezin je sastavni dio.

 

0

VI.

 

U programe redovitog obrazovanja u srednjim školama čiji su osnivači vjerske zajednice s pravom javnosti u I. razred redovitog obrazovanja planira se mogućnost upisa za  901 učenik 38 razrednih odjela prema vrstama programa obrazovanja, školama i odobrenim mjestima za upis koja su utvrđena u Strukturi razrednih odjela i broju učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2020./2021., II. dio - škole čiji su osnivači vjerske zajednice (u daljnjem tekstu: Struktura ), koja je u Dodatku ove odluke i njezin je sastavni dio.

 

0

VII.

 

U programe redovitog obrazovanja u srednjim školama čiji su osnivači pravne ili fizičke osobe, u I. razred planira se mogućnost upisa za 1.641 učenik 92 razredna odjela prema vrstama programa obrazovanja, školama i odobrenim mjestima za upis koja su utvrđena u Strukturi razrednih odjela i broju učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2020./2021., III. dio - privatne škole (u daljnjem tekstu: Struktura ), koja je u Dodatku i njezin je sastavni dio.

 

TIJELA KOJA SUDJELUJU U PROVEDBI ELEKTRONIČKIH PRIJAVA I UPISA U SREDNJE ŠKOLE

0

VIII.

 

(1) U postupku provedbe elektroničkih prijava i upisa u srednje škole pripremne i druge radnje provode upisna povjerenstva osnovnih i srednjih škola, upravni odjeli nadležni za obrazovanje u županijama, odnosno Gradski ured za obrazovanje Grada Zagreba, Središnji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje i Središnji državni ured za šport.

 

(2) Upisna povjerenstva dužna su biti dostupna tijekom cijeloga trajanja upisnog postupka.    

     

(3) Sve osobe uključene u organizaciju i provođenje postupka elektroničkih prijava i upisa u srednje škole dužne su čuvati tajnost podataka, o čemu potpisuju izjavu čiji obrazac propisuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

 

(4) Kvalitetu postupka provedbe elektroničkih prijava i upisa u srednje škole prati i vrednuje Ministarstvo odnosno tijela koja Ministarstvo ovlasti.

 

 

UPISNI ROKOVI

0

IX.

 

Učenici će se prijavljivati za upis i upisivati u I. razred srednjih škola u školskoj godini 2020./2021. u ljetnome i jesenskome upisnom roku.

 

Ljetni upisni rok

0

X.  

 

Opis postupaka

Datum

Početak prijava u sustav

 

     1.6.2020.

Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH

    13.7.2020.

Početak prijava obrazovnih programa

        8.7.2020.

Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere

      12.7.2020.

Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata

13.7.-16.7.2020.

Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis)

 

13.7.2020.  

Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu  

 

1.6.-8.7.2020.

Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

 

20.7.2020.

 

 

 

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

 

21.7.2020.

Završetak prijava obrazovnih programa

Početak ispisa prijavnica

 

22.7.2020.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu)

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

 

 

24.7.2020.

Objava konačnih ljestvica poretka

 

25.7.2020.  

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja  ( potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis)  srednje škole

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao

 

(škole same određuju točne datume za zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije unutar ovdje predviđenog razdoblja i objavljuju ih u natječaju te na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole)

27.7.-31.7.2020.

Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok

 

1.8.2020.

Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok

 

12.8.2020.

 

 

Jesenski upisni rok

14

XI.

 

Opis postupaka

Datum

Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa

21.8.2020.  

Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH

Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitoga sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu  

 

24.8.2020.

Dostava dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis i sl.)

21.8.2020.

Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere

24.8.2020.  

Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata

25.8.2020.

Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

Završetak unosa rezultata s popravnih ispita

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

27.8.2020.

Završetak prijava obrazovnih programa

Početak ispisa prijavnica

28.8.2020.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju Središnjem prijavnom uredu)

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

31.8.2020.  

Objava konačnih ljestvica poretka

1.9.2020.  

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda liječnika školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole.

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao

2.9.2020.

Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskog upisnog roka

3.9.2020.

 

 

Prijava kandidata s teškoćama u razvoju

1

XII.

 

Ljetni upisni rok

 

Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u  županijskim upravnim odjelima, odnosno Gradskom uredu za obrazovanje Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe

 

8.6.-26.6.2020.

 

 

 

Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH

 

8.6.-26.6.2020.

Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

 

8.6.-29.6.2020.

Upisna povjerenstva županijskih upravnih odjela unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ

 

8.6.-29.6.2020.

Zatvaranje mogućnosti unosa odabira kandidata

 

        29.6.2020.

Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav

 

1.7.-2.7.2020.  

Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta

 

 

 

 3.7.2020.

 

 

Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa

 

 8.7.2020.

 

Jesenski upisni rok

 

Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u županijskim upravnim odjelima odnosno Gradskom uredu za obrazovanje Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe

 

17.-19.8.2020.

Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH

17.-19.8.2020.

Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

 

17.-19.8.2020.

Upisna povjerenstva ureda državne uprave unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ

.

17.-19.8.2020.

Zatvaranje mogućnosti unosa odabira kandidata

19.8.2020.

Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav

20.8.2020.

 

Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta

 

 

21.8.2020.  

Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa

21.8.2020.

 

 

 

Prijava učenika koji se upisuju u odjele za sportaše u ljetnome i jesenskome upisnom roku

1

XIII.

 

Opis postupaka

Datum

Kandidati koji se upisuju u razredne odjele za sportaše iskazuju interes za upis u razredne odjele za sportaše u NISpuSŠ-u

 

1.6.-8.6.2020.

Središnji državni ured za šport šalje nerangirane liste kandidata po sportovima nacionalnim sportskim savezima u svrhu izrade rang-lista po sportovima

 

9.6.2020.

Nacionalni sportski savezi izrađuju preliminarne rang-liste prijavljenih kandidata prema kriterijima sportske uspješnosti  

 

10.-18.6.2020.  

Nacionalni sportski savezi službeno objavljuju preliminarne rang-liste na naslovnicama svojih mrežnih stranica kako bi kandidati mogli upozoriti na moguće pogreške prije objavljivanja konačne rang-liste

         

19.6.2020.

 

Prigovor kandidata na pogreške (pogrešno upisani podaci, neupisani podaci…) Nacionalni sportski savezi ispravljaju rang-liste  

 

19.-25.6.2020.

 

Nacionalni sportski savezi službeno objavljuju konačne rang-liste na naslovnici svojih mrežnih stranica te ih dostavljaju Središnjem državnom uredu za šport

 

26.6.2020.

 

Unos zaprimljenih rang-lista u NISpuSŠ te dodjeljivanje bodova kandidatima na temelju algoritma

 

26.-29.6. 2020.  

 

POSTUPAK PODNOŠENJA I RJEŠAVANJA PRIGOVORA

0

XIV.

 

(1) Učenici i ostali kandidati mogu podnositi usmene i pisane prigovore tijekom provedbe postupka prijava i upisa učenika u I. razred srednje škole.  

 

(2) Redoviti učenik osnovne škole u Republici Hrvatskoj može usmeno prigovoriti svom razredniku zbog netočno navedenih zaključnih ocjena iz nastavnih predmeta, osobnih podataka ili podataka na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis i zatražiti njihov ispravak.

 

(3) Kandidat koji nema status redovitog učenika osnovne škole u Republici Hrvatskoj (kandidat koji osnovno obrazovanje završava ili je završio u inozemstvu ili drugim obrazovnim sustavima; kandidat koji nije s pozitivnim uspjehom završio prvi razred srednje škole u Republici Hrvatskoj, ispisao se te želi ponovno upisati prvi razred u drugome obrazovnom programu; kandidat koji je prethodne školske godine završio osnovno obrazovanje u Republici Hrvatskoj, ali nije upisao srednju školu) može zbog netočno unesenih ocjena ili osobnih podataka usmeno prigovoriti Središnjem prijavnom uredu koji je unio podatke.

 

(4) U slučaju da nisu ispravljeni netočno uneseni podaci, učenici i ostali kandidati mogu podnijeti pisani prigovor CARNetovoj službi za podršku obrazovnom sustavu na obrascu za prigovor koji je dostupan na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a.  

 

(5) U slučaju da učenik pri ocjenjivanju ispita provjere sposobnosti i darovitosti ili znanja nije zadovoljan ocjenom, može podnijeti prigovor pisanim putem srednjoj školi koja je provela ispit.

 

(6) U slučaju da se utvrdi neregularnost ili nepravilnost u postupku provedbe ispita, ravnatelj srednje škole na prijedlog upisnoga povjerenstva mora otkloniti te nepravilnosti i utvrditi novu ocjenu.

 

(7) Rokovi za podnošenje prigovora iz ove točke utvrđeni su u točkama X., XI., XII. i XIII. ove odluke.

 

 

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA  

0

XV.

 

(1) Natječaj za upis učenika objavljuje se najkasnije do 30. lipnja 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama srednje škole i osnivača .    

(2) Sve uvjete koje srednja škola propisuje natječajem za upis, kao i ostale uvjete važne za nastavak obrazovanja u pojedinim obrazovnim programima srednja škola dužna je unijeti u NISpuSŠ najkasnije do propisanog datuma za početak prijava obrazovnih programa utvrđenog u točkama X., XI. i XII. ove odluke.

 

(3) Natječaj za upis sadrži:

 

- popis programa obrazovanja i broj upisnih mjesta po vrstama programa obrazovanja sukladno Strukturi ,

- rokove za upis učenika u I. razred u skladu s točkama X., XI. i XII. ove odluke,

- predmet posebno važan za upis koji određuje srednja škola,

- natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu, a određuje ga srednja škola,

- popis zdravstvenih zahtjeva za programe obrazovanja u koje srednja škola planira upisati učenike (sukladno Jedinstvenome popisu zdravstvenih zahtjeva srednjoškolskih programa u svrhu upisa u I. razred srednje škole),  

- popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis u pojedini program obrazovanja,

- datume provođenja dodatnih ispita i provjera sukladno rokovima navedenima u točkama

X., XI. i XII. ove odluke,

- popis stranih jezika koji se izvode u školi kao obvezni nastavni predmeti,

- popis nastavnih predmeta koji se izvode na nekom od stranih jezika (ako škola ima odobrenje Ministarstva za izvođenje dijela nastave na nekom od stranih jezika),

- naknadu za povećane troškove obrazovanja propisanu točkom XIX. ove odluke,

- iznos školarine ako se naplaćuje,

- datume zaprimanja upisnica i ostale dokumentacije potrebne za upis,

- ostale kriterije i uvjete upisa koji se utvrđuju u skladu s ovom Odlukom i Pravilnikom o elementima i kriterijima.

 

(4) Kada je u pojedinoj školi uvjet za upis znanje određenoga stranog jezika koji učenik u osnovnoj školi nije učio, upisno povjerenstvo srednje škole u koju se učenik prijavljuje za upis dužno je nakon pisanog zahtjeva učenika provjeriti njegovo znanje iz tog jezika, o čemu škola sastavlja zapisnik.

Datum održavanja provjere znanja stranoga jezika srednje škole dužne su objaviti u natječaju za upis učenika i NISpuSŠ-u, sukladno rokovima navedenima u točkama X., XI. i XII. ove odluke.

 

(5) Datum, način i postupak te druge važne elemente provođenja dodatnih ispita i provjera sposobnosti i darovitosti ili znanja utvrđuje srednja škola koja ih provodi.  

 

(6) Srednje škole koje planiraju upis učenika u programe obrazovanja za vezane obrte dužne su u natječaju za upis objaviti točan naziv programa i oznaku „JMO“ uz programe obrazovanja za vezane obrte. Sve škole koje planiraju upis učenika u te programe dužne su pravodobno i na prikladan način (oglasna ploča škole, mrežne stranice škole, NISpuSŠ i sl.) izvijestiti učenike i roditelje/skrbnike učenika o načinu obrazovanja u programima za vezane obrte (o broju nastavnih sati, broju sati i drugim pojedinostima o praktičnoj nastavi i vježbama naukovanja , izradi i obrani završnoga rada i sl.) te o drugim uvjetima koji su navedeni u Pravilniku o elementima i kriterijima (dokazivanje zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća u odabranome zanimanju, sklapanje ugovora o naukovanju i dr.).

 

 

 

PRIJAVA I UPIS UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU

 

Prijava učenika za upis u srednju školu

1

XVI.

 

(1) Učenici koji osnovno obrazovanje završavaju kao redoviti učenici osnovne škole u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2019./2020. prijavljuju se u NISpuSŠ u skladu s postupcima opisanima na mrežnoj stranici www.upisi.hr .

 

(2) Učenici koji osnovno obrazovanje ne završavaju kao redoviti učenici osnovne škole u Republici Hrvatskoj (kandidati koji osnovno obrazovanje završavaju ili su završili u inozemstvu ili drugim obrazovnim sustavima; kandidati koji nisu s pozitivnim uspjehom završili prvi razred srednje škole u Republici Hrvatskoj, ispisali su se te žele ponovno upisati prvi razred u drugome obrazovnom programu; kandidati koji su prethodne školske godine završili osnovno obrazovanje u Republici Hrvatskoj, ali se nisu upisali u srednju školu) prijavljuju se Središnjem prijavnom uredu na način opisan na mrežnoj stranici www.upisi.hr .

 

(3) Učenici koji se žele upisati u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021., a stekli su svjedodžbe koje nisu izdane u Republici Hrvatskoj, dužni su pokrenuti postupak priznavanja završenoga osnovnog obrazovanja. Na temelju Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine, broj 158/2003, 198/2003, 138/2006 i 45/2011) postupak priznavanja završenoga osnovnog obrazovanja u inozemstvu, radi pristupa srednjem obrazovanju u Republici Hrvatskoj, provodi školska ustanova u koju se podnositelj zahtjeva upisuje.  

 

(4) Postupci potvrđivanja (zaključavanja) lista prioriteta, potpisivanja i pohranjivanja prijavnica s konačnom listom prioriteta učenika opisani su na mrežnoj stranici www.upisi.hr .

 

 

 

Upis učenika u I. razred srednje škole

0

XVII.

 

(1) Na temelju javne objave konačnih ljestvica poretka učenika u NISpuSŠ-u učenik ostvaruje pravo upisa u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021.

 

(2) Iznimno od stavka 1. ove točke, učenici koji se upisuju u programe obrazovanja za koje je potrebno dostaviti dokumente o ispunjavanju posebnih uvjeta iz natječaja za upis (dokazivanje zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća u odabranom zanimanju i sl.) te učenici koji su ostvarili dodatna prava za upis, ostvaruju pravo upisa u srednju školu u školskoj godini 2020./2021. nakon dostave navedenih dokumenata u predviđenim rokovima iz točke X., XI. i XII. ove odluke, što u NISpuSŠ-u potvrđuje srednja škola u kojoj učenik ostvaruje pravo upisa sukladno konačnoj ljestvici poretka. Učenici koji ne dostave navedenu dokumentaciju u propisanim rokovima u točkama X., XI. i XII. ove odluke gube pravo upisa ostvarenog u ljetnome upisnom roku te se u jesenskome roku mogu kandidirati za upis u preostala slobodna upisna mjesta.

 

(3) Učenik svoj upis potvrđuje vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu (upisnici) dostupnom na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a ( www.upisi.hr , koji je dužan dostaviti u srednju školu u rokovima utvrđenim u točkama X., XI. i XII. ove odluke.

 

(4) Nakon što učenik potvrdi svoj upis vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu (upisnici) i dostavi ga srednjoj školi, učenik je upisan u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021. Ako učenik zbog opravdanih razloga nije u mogućnosti u propisanim rokovima sukladno točkama X., XI. i XII. ove odluke dostaviti potpisan obrazac (upisnicu) za upis u I. razred, dužan ga je dostaviti njegov roditelj/skrbnik ili opunomoćenik.

 

 

USTROJAVANJE RAZREDNIH ODJELA

0

XVIII.

 

(1) Upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021. provodi se u skladu sa Strukturom .

 

(2) Škola može uz odobrenje ministrice znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: ministrica) u NISpuSŠ-u povećati broj upisnih mjesta utvrđenih u Strukturi najviše do 28 učenika u razrednom odjelu i to u slučaju ako učenik srednje škole ne položi popravni ispit te ponavlja I. razred (učenik ponavljač).

 

(3) Iznimno, škola može uz pisanu suglasnost ministrice povećati broj upisnih mjesta utvrđenih u Strukturi najviše do 30 učenika u razrednom odjelu isključivo u slučajevima:

- ako učenik srednje škole ne položi popravni ispit u jesenskome roku te ponavlja I. razred,

- ako je više učenika ostvarilo jednak broj bodova i nalaze se na istome mjestu konačne ljestvice poretka u razrednom odjelu, a njihovim bi upisom bio premašen ukupan broj od broja učenika odobrenih u tom razrednom odjelu u Strukturi ,

- ako škola integrira učenika glazbenog ili plesnog programa obrazovanja u nastavu općeobrazovnih predmeta pojedinoga razrednog odjela.

 

(4) U slučajevima iz stavka 3. ove točke srednja škola dužna je Ministarstvu dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- obrazloženje uz zahtjev za povećanje broja učenika u razrednom odjelu u odnosu na Strukturom utvrđeni broj učenika u razrednom odjelu,

- podatke o svakom učeniku za kojega srednja škola podnosi zahtjev,

- dokaze iz kojih je vidljivo da učenik ostvaruje pravo upisa sukladno stavku 3. ove točke.  

 

(5) U slučaju smanjenog interesa učenika za upis u pojedini program obrazovanja, škola može ustrojiti razredni odjel s manjim brojem učenika od utvrđenog u Strukturi uz uvjet da taj razredni odjel nema manje od 20 učenika.

 

(6) Škola može u kombiniranim razrednim odjelima odstupiti od Strukture , uz odobrenje ministrice u NISpuSŠ-u, te povećati broj upisnih mjesta u jednom programu obrazovanja i smanjiti broj u drugom, ovisno o interesu učenika, ako taj broj nije manji od 6 učenika u istom programu obrazovanja. U tim kombiniranim razrednim odjelima ne može biti ukupno manje od 20 učenika.

 

(7) Škole na otocima, područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima, škole s nastavom na jeziku i pismu nacionalnih manjina, škole koje izvode programe za rijetka i tradicijska zanimanja, privatne škole s pravom javnosti te škole koje izvode umjetničke programe obrazovanja, sukladno članku 4. stavku 3. Državnoga pedagoškog standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010), mogu odstupiti od Strukture te ustrojiti razredni odjel i s manjim brojem učenika. Iznimno od stavaka 5. i 6. ove točke, u kombiniranim razrednim odjelima u navedenim školama mogu se ustrojiti skupine i s manjim brojem učenika.

 

(8) Škole koje izvode prilagođene i posebne programe za učenike s teškoćama u razvoju mogu odstupiti od Strukture, uz odobrenje ministrice u NISpuSŠ-u, i ustrojiti razredni odjel i s manjim brojem učenika.

 

(9) Prije objave konačne ljestvice poretka u oba upisna roka ministrica može u NISpuSŠ-u promijeniti strukturu i broj razrednih odjela te broj učenika u razrednom odjelu ovisno o broju učenika prijavljenih u pojedini razredni odjel obrazovnog programa.  

 

(10) Ustroj i broj razrednih odjela objavljen u NISpuSŠ-u smatra se konačnim brojem ustrojenih razrednih odjela te broja upisanih učenika.

 

 

NAKNADE ZA POVEĆANE TROŠKOVE OBRAZOVANJA

2

XIX.

 

(1) Za pojedine programe obrazovanja mogu se utvrditi povećani troškovi obrazovanja.

 

(2) Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika te cijeni obrazovanja za svaku godinu obrazovanja donosi školski odbor, uz suglasnost osnivača školske ustanove, a objavljuje u natječaju za upis učenika u I. razred i NISpuSŠ-u.

 

(3) Škola može potpuno ili djelomično osloboditi učenika obveze plaćanja povećanih troškova obrazovanja. Odluku o oslobađanju od plaćanja donosi školski odbor na prijedlog ravnatelja te uz suglasnost osnivača.

 

 

NAKNADNI UPISNI ROK ZA UPIS UČENIKA NAKON ISTEKA JESENSKOGA UPISNOG ROKA

0

XX.

 

(1) Učenici koji ne ostvare pravo na upis u ljetnome ili jesenskome upisnom roku mogu se prijaviti za upis u naknadnome upisnom roku za upis u srednju školu u program obrazovanja u kojemu je nakon jesenskoga upisnog roka ostalo slobodnih mjesta u okviru broja upisnih mjesta propisanih Strukturom , a utvrđenih u NISpuSŠ-u.

 

(2) Učenici iz stavka 1. ovog članka, za prijavu moraju ispunjavati sve uvjete propisane Pravilnikom o elementima i kriterijima te natječajem škole.

 

(3) Učenici se za upis u naknadnome upisnom roku školi mogu prijaviti od  4. do 21. rujna 2020.

(4) Upisno povjerenstvo škole o upisu učenika u naknadnome upisnom roku odlučuje temeljem pisanoga zahtjeva učenika te podatke o upisu unosi u NISpuSŠ, po zaprimljenoj potpisanoj upisnici učenika te ostaloj dokumentaciji potrebnoj za upis.

 

(5) Nakon završetka naknadnoga upisnog roka Ministarstvo utvrđuje konačan broj ustrojenih razrednih odjela i broj upisanih učenika.

 

 

ZAVRŠNE ODREDBE  

0

XXI.

 

O posebnostima upisa učenika u I. razred srednje škole koje nisu mogle biti predviđene odredbama ove Odluke odlučuje ministrica.

0

XXII.

 

Nadzor nad zakonitošću rada u provedbi ove Odluke obavlja Ministarstvo.

0

XXIII.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Narodnim novinama.

KLASA: 602-03/20-06/00029

URBROJ: 533-05-20-0006

Zagreb, 15. svibnja 2020.

                                                                                      MINISTRICA

          prof. dr. sc. Blaženka Divjak

 

 
CMS za škole logo
Osnovna škola "Rikard Katalinić Jeretov" Opatija / Nova cesta 53, HR-51410 Opatija / os-rkatalinic-jeretov-opatija.skole.hr / ured@os-rkatalinic-jeretov-opatija.skole.hr
preskoči na navigaciju